جهت استفاده یک دستگاه برای بیمارانی که در دو ناحیه ی مختلف از بدنشان دارای زخم می باشند (لوله ی اتصال)