• مخزن یک بار مصرف دارای گنجایش ۱۰۰۰ میلی لیتر
  • حاوی پودر جاذب
  • بدنه مات (جهت جلوگیری از مشاهده ی خون و سایر ترشحات)
  • دارای حفاظت سرریز