پانسمان هیدروفیلم

قابلیت کاربرد جهت پیشگیری در مراحل اولیه زخم های فشاری.

•قابل استفاده به عنوان پانسمان ثانویه در زخم های با ترشح متوسط.

•مناسب جهت زخم های با ترشح خفیف یا بدون ترشح با دوام 7 تا 14 روز.

•مناسب جهت نگهداری از کانول ها و لوله ها.