• طراحی سه بعدی برای درمان فشار منفی
  • برای نقاطی که دسترسی به آنها بسیار مشکل است. (مانند بین انگشتان دست و پا)
  • عدم ایجاد محدودیت در حرکت
  • مقرون به صرفه از لحاظ زمانی به واسطه کاربرد سریع و آسان
  • قابلیت استفاده در زمان استحمام