• گاز آنتی میکروبیال حاوی PHMB
  • شکل پذیری و استفاده آسان
  • عملکرد ضد میکروبی
  • ارزیابی ترشحات در سراسر زخم