• طراحی شده برای زخم های باز ناحیه شکمی
  • قابلیت قرار گرفتن بروی اندام ها و بافت های حساس
  • ایجاد فشار منفی یکسان در سراسر سطح زخم
  • انتقال ترشحات از نواحی عمیق تا سطح شکمی
  • حفاظت از اندام ها، با ساختاری نرم و انعطاف پذیر
  • قابلیت برش در اندازه های مختلف